Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
Untitled Document

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ CBCM ၏
၂၀၁၉-ခုႏွစ္၊ ပထမ (၆) လပတ္ မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝး

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ဆရာ ေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (CBCM) ၏ ၂၀၁၉-ခုႏွစ္၊ ပထမ(၆)လပတ္အစည္းအေဝးကို ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္ မွ ၁၁ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ရာ က်န္းမာေရး အေျခအေနေၾကာင့္ မလာေရာက္ႏိုင္ေသာ ဆရာ ေတာ္ အိုက္ဇက္ဓါႏုမွလြဲ၍ ဆရာေတာ္မ်ားအားလံုး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။
    အစည္းအေဝးအဖြင့္ဆုေတာင္းေမတၲာကို ဆရာေတာ္ နီေကာလားမန္ထန္းက ရြတ္ဆိုခဲ့ၿပီး ဥကၠ႒ ျဖစ္ေသာ ဆရာေတာ္ ဖဲလစ္လ်န္ခင္းထန္က ႀကိဳဆို ႏႈတ္ခြန္း စကား ႃမြက္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ဆရာေတာ္၏ ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားတြင္ ဘဝ၌ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာမ်ားကို ေရတြက္ရန္၊ ဥပမာအေနျဖင့္ မ်ိဳးၾကဲသူစာေစာင္၏ ရာျပည့္ဂ်ဴဘီလီျပည့္ေျမာက္ျခင္းႏွင့္ သန္လ်င္ရွိ ေရွးေဟာင္းဘုရားေက်ာင္းအား အျပစ္မဲ့သေႏၶယူေတာ္မူေသာ မယ္ေတာ္သခင္မ ထံသို႔ ျပန္လည္ဆက္ကပ္အပ္ ႏွံပြဲျပန္လည္ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ေဝငွသြားခဲ့ပါသည္။
အမႈေဆာင္အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴး အသစ္ေရြးခ်ယ္လိုက္ျခင္း
    ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏အမႈေဆာင္အတြင္းေရးမွဴး ဖါသာရ္ ေမာရစ္ ၫြန္႔ေဝႏွင့္ ဘ႑ာေရးမွဴး ဖါသာရ္ အဲလ္ဘတ္ မ်ိဳးလြင္တို႔မွာ သက္တမ္း၂ ႀကိမ္ ထမ္းေဆာင္ၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ အမႈေဆာင္ အတြင္းေရးမွဴးသစ္အျဖစ္ မႏၱေလးဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာမွ ဖါသာရ္ ပီတာ စိန္လိႈင္ဦးကိုလည္းေကာင္း၊ ဘ႑ာေရးမွဴးသစ္အျဖစ္ ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ သာသနာမွ ဖါသာရ္ လူးဝစ္ရဲျမင့္ကိုလည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္အတည္ ျပဳခဲ့ၾကပါ သည္။ ၄င္းတို႔သည္ ဇြန္လတြင္ က်င္းပမည့္ ဒုတိယ(၆)လပတ္အစည္းအေဝးအၿပီးတြင္ တာဝန္လႊဲ ေျပာင္းထမ္းေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္သည္။
ကေလးသူငယ္အား အကာအကြယ္ေပးေရးမူဝါဒ
    ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ကေလးသူငယ္အား အ ကာအကြယ္ေပးေရးမူဝါဒကို ေရးဆြဲၿပီး ဗာတိကန္ရွိ သာသနာျပန္႔ပြားေရးဆိုင္ရာ ရဟန္း မင္းႀကီး႐ံုးေတာ္ႏွင့္ ယံုၾကည္ျခင္း၏ သြန္သင္မႈမ်ားဆိုင္ရာ ရဟန္းမင္းႀကီး႐ံုးေတာ္မ်ားသို႔ ယ မန္ႏွစ္ကတည္းက ေပးပို႔ခဲ့ၿပီး အတည္ျပဳခ်က္ကို ေစာင့္လ်က္ရွိပါသည္။
လူထုဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္
    လူထုဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္၏ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ ဖါသာရ္ မာရီယားႏို စိုးႏိုင္ က သတင္းတု၊ သတင္းမွားမ်ားေၾကာင့္ လမ္းလြဲမေရာက္ေစေရးအတြက္ မိမိတို႔ဘက္မွ  ဧဝံေဂ လိ သတင္းေကာင္းႏွင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သတင္းစကားမ်ားကို အင္တာနက္တြင္ လႊင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာျပည္ သာသနာေတာ္၏ ပံုရိပ္ကို ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ သည္။ စိန္ဂ်ိဳးဇက္ အသင္းဂိုဏ္းမွ စစၥတာ ဒဲနစ္ဂ်ာေတာင္သည္ လူထုဆက္သြယ္ေရး ေကာ္မရွင္(ဗဟို) ၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။
    သာသနာမ်ားႏွင့္ ဧဝံေဂလိအမႈေဆာင္လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေတးသီခ်င္းမ်ား ထုတ္ လုပ္ရာတြင္ စတူဒီယို တရီနီတ (Studio Trinita') ကို အက်ိဳးရွိရွိ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္း သြားမည္ျဖစ္သည္။
ၽ    RVA ၏ ဘာသာစကား(၇) မ်ိဳး ထုတ္ေဝသူမ်ားအၾကား အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ဆက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အာခါ ဘာသာစကားႏွင့္ ကယား ဘာသာစကား တို႔ကိုလည္း RVA အစီ အစဥ္တြင္ ထပ္မံ ထည့္သြင္းသြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။
    ဆရာေတာ္ ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္အား ျမန္မာႏိုင္ငံလူထုဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္၏ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္အျဖစ္ ဆရာေတာ္မ်ားက ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။
စိန္ဂ်ိဳးဇက္ရဟန္းျဖစ္တကၠသိုလ္
စာေမးပြဲတြင္ က်႐ံႈးခဲ့သူမ်ားအတြက္ ကယ္ဆယ္သည့္စာေမးပြဲ (SupplementarY) ထားရွိ ေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္မ်ားက အတည္ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ လက္ရွိ ရ ဟန္း ျဖစ္တကၠသိုလ္ကို ျပင္ပမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားပါ တက္ေရာက္သင္ယူႏိုင္ေသာ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ႐ံုးေတာ္အသိအမွတ္ျပဳ ဓမၼတကၠသိုလ္ အဆင့္သို႔ ျမႇင့္တင္မည့္အဆိုကို ဆရာေတာ္မ်ားက အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။
    အေျခခံရဟန္းျဖစ္သင္ေက်ာင္းမ်ားအားလံုးတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီး၊ ဝိ ညာဥ္ေရးလမ္းၫႊန္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းဘုန္းေတာ္ႀကီးဟူ၍ ဘုန္းေတာ္ႀကီး သံုးပါးထားရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို လည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။
တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလုပ္ငန္း
    ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္သာသနာေတာ္က ပါဝင္လုပ္ေဆာင္မည့္ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္ သက္၍ Fr. Amal   Raj  က လူမႈ-သာသနာ့အက်ိဳးျပဳ မဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္း၏ လက္ရွိ အေျခအေနကို တင္ျပခဲ့ပါသည္။ ထိုမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတာင္ႀကီး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာ လက္ေအာက္ရွိ သာသနာမ်ားက ၂၀၁၈-ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄-၁၅ ရက္တို႔ တြင္လည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာလက္ေအာက္ရွိ သာသနာမ်ားက ဒီဇင္ဘာ ၂၈-၂၉ ရက္တို႔ တြင္လည္းေကာင္း အစည္းအေဝးအသီးသီးျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကၿပီး သက္ဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ျပန္လည္တင္ျပခဲ့ၾကပါသည္။ မႏၱေလး ဂိုဏ္းခ်ဳပ္သာသနာလက္ေအာက္ ရွိသာသနာမ်ားတြင္ ဇံုႏွစ္ခုခြဲ၍ ဇံု(၁)တြင္ ျမစ္ႀကီးနား၊ ဗန္းေမာ္၊ လား႐ိႈး၊ ဇံု(၂)တြင္ မႏၱေလး၊ ကေလး၊ ဟား ခါးဟူ၍ အပိုင္းခြဲၿပီး ေဆြးေႏြးလုပ္ေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္ ပါသည္။
ဖိုကိုလာေရလႈပ္ရွားမႈ
    ဗီဗီယန္အားပံုက ဖိုကိုလာေရလႈပ္ရွားမႈ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အား တင္ျပခဲ့ ပါသည္။ သာသနာ(၁၆)ခုမွ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားအတြက္ ဖိုကိုလာေရလႈပ္ရွားမႈ ဆိုင္ရာ မြမ္းမံ သင္တန္းကို ယခုႏွစ္ ဩဂုတ္ (၁၉-၂၄) ရက္အထိ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဖိုကိုလာေရဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစည္းေဝးပြဲကို ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁၉-၂၂)ရက္ေန႔အထိ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္သည္။
သူေတာ္စင္အသင္းဂိုဏ္းမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (CRCM)
    ျမန္မာႏိုင္ငံဗာတိကန္သံအမတ္တက္ေရာက္ ႏိုင္ရန္အတြက္ သူေတာ္စင္အသင္း ဂိုဏ္းမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ (၆) လပတ္အစည္းအေဝးကို ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အစည္းအေဝးႏွင့္ တိုက္ဆိုင္က်င္းပရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။
    ျမန္မာႏိုင္ငံသူေတာ္စင္အသင္းဂိုဏ္းမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ေရးဆြဲထားေသာ ကေလး ငယ္မ်ားႏွင့္ ထိခိုက္လြယ္ေသာလူရြယ္မ်ားအား အကာအကြယ္ ေပးေရးမူဝါဒကို ဆရာေတာ္ ႀကီးမ်ားက အတည္ျပဳခဲ့ ၾကသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဗာတိကန္သံအမတ္ အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာျခင္း
    ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဗာတိကန္သံအမတ္ျဖစ္သူ ဆရာေတာ္ ေပါလ္ခ်န္အင္နမ္ အ စည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္လာသျဖင့္ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုက ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားျမြက္ၾကားၿပီး ဗာတိကန္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား သံတမန္ ထူေထာင္လိုက္ႏိုင္ျခင္း အ တြက္ ေက်းဇူးတင္ခ်ီးမြမ္းစကားဆိုခဲ့ပါသည္။
ေကာ့ေတာင္ငယ္သူေတာ္စင္အသင္းဂိုဏ္း
Kottongnae Congregation
    ကိုရီးယားႏိုင္ငံအေျခစိုက္ ေကာ့ေတာင္ငယ္ သူေတာ္စင္အသင္းဂိုဏ္းမွ ဘရာ သာရ္ ဂ်ိမ္းစင္း က မိမိတို႔ အသင္းဂိုဏ္းကို ျမန္မာျပည္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဗာတိကန္သံအမတ္အား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ေကာ့ေတာင္ငယ္သူေတာ္စင္အသင္းဂိုဏ္းမွ ကိုရင္ႏွင့္ သီလရွင္မ်ား လာေရာက္ သာ သနာျပဳရန္ စိတ္ဝင္စားပါေၾကာင္း ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား တင္ျပခဲ့ပါသည္။
ဗာတိကန္သံအမတ္၏ဩဝါဒစကား
    ျမန္မာႏိုင္ငံ ဗာတိကန္သံအမတ္ ဆရာေတာ္ ေပါလ္ခ်န္အင္နမ္ကလည္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၌ ဗာတိကန္ သံ႐ံုးဖြင့္လွစ္ခြင့္ရေရးအတြက္ အကူအညီေပးလ်က္ရွိေသာ ကာဒီနယ္ ခ်ားလ္စ္ဘိုကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါ ေၾကာင္း၊ အာရွကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ဥကၠ႒အျဖစ္ အေရးခံရျခင္းအတြက္လည္း ဝမ္းေျမာက္ဂုဏ္ယူပါေၾကာင္း ႃမြက္ၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ခရစၥမတ္ကာလအတြင္ ဖယ္ခံုသာသနာသို႔ ေရာက္ရွိသည့္အေတြ႕အၾကံဳကိုလည္း ျပန္လည္ေဝမွ်ခဲ့ ပါသည္။
    ဆက္လက္၍ သံအမတ္ႀကီးက ဗာတိကန္ အမႈထမ္းမ်ားအား ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး မိန္႔ၾကားခဲ့ေသာ ဩဝါဒကို ျပန္လည္ေဝမွ်ရာတြင္ သာသနာ၏သိုးထိန္း တခ်ိဳ႕က သာသနာ ေတာ္ကို ျပန္လည္ညႇိဳးႏြမ္းေစျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးက အထူးပင္စိုးရိမ္ပူပန္ မိေၾကာင္း၊ လိင္မႈေရးရာအလြဲသံုးျခင္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို အလြဲသံုးျခင္း၊ ဩတၲပၸစိတ္ကို အလြဲသံုးျခင္း စသည့္အလြဲသံုးျခင္း(၃)မ်ိဳးကို သတိျပဳရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကေလးသူငယ္မ်ား အား အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗာတိကန္၌ အစည္းအေဝး က်င္းပရန္ရွိေၾကာင္း ႃမြက္ၾကားခဲ့ပါသည္။
က်န္းမာေရးေကာ္မရွင္
    က်န္းမာေရးေကာ္မရွင္ ဒါ႐ိုက္တာ၏တာဝန္ သက္တမ္းကို အနည္းဆံုး (၃)ႏွစ္မွ (၅) ႏွစ္အထိ ထားရွိရန္ ထပ္မံအတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ (၁၁)ရက္ ႏွင့္အနီးဆံုး တနဂၤေႏြတြင္ ေကာက္ခံရရွိေသာအလွဴေငြမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏က်န္းမာ ေရးေကာ္မရွင္သို႔ ေပးပို႔ရန္လည္း ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား က ထပ္မံအတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။
လူငယ္မ်ားအေရးအတြက္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ညီလာခံ
    လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္ေန႔မွ ၂၈ ရက္ေန႔အထိ ဗာတိကန္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ညီလာခံ၌ လူငယ္မ်ားအေရးကို ဦးတည္ ေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကိုယ္တိုင္တက္ ေရာက္ခဲ့ေသာ ဆရာေတာ္ ဖရန္စစ္ေဒါ့တန္က ေဝမွ်ရာတြင္ သာသနာေတာ္အေနျဖင့္ လူငယ္မ်ားအား ၄င္းတို႔၏ဝိညာဥ္ေရးလမ္းစဥ္၌ အေဖာ္ျပဳႏိုင္ရန္ ပိုမို ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူငယ္မ်ား အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္း မ်ား ဖန္တီးေပးျခင္းျဖင့္ တိုင္းတစ္ပါးႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ျခင္းကို ေလွ်ာ့ ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း ႃမြက္ၾကားခဲ့ပါသည္။
    ဒီဇင္ဘာ ပထမအပတ္တြင္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ(၅)ႏိုင္ငံျဖစ္ေသာ ထိုင္း၊ ကေမၻာ ဒီးယား၊ လာအို၊ ျမန္မာႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔မွ လူငယ္မ်ားေတြ႕ဆံု ပြဲျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ဧည့္ခံေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။
ရာသီဥတုႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာကက္သလစ္လႈပ္ရွားမႈ
    ရာသီဥတုႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ ရာကက္သလစ္လႈပ္ရွားမႈ (The Global Catholic Climate Movement - GCCM) ကို ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ ေကာင္းေသာသိုးထိန္း သီလရွင္မ်ားအသင္းဂိုဏ္း၏ အစည္းအေဝးခန္းမ ေဆာင္တြင္ တရားဝင္စတင္ခဲ့ပါသည္။
    ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ စာခြ်န္ေတာ္ ျဖစ္ေသာ Laudato si ကို အေျခခံ၍ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္မည့္သူမ်ားကို ဇန္နဝါရီ ၃၀ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္ေန႔အထိ သင္တန္း ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းအတြက္ သာသနာတစ္ခုစီမွ ဆက္လက္၍သင္တန္းေပးႏိုင္ မည့္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးတက္ေရာက္ပါ မည့္အေၾကာင္း ဖိတ္ၾကားထားပါသည္။
ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းေကာ္မရွင္
    ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ျခင္းေကာ္မရွင္၏ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဆရာေတာ္ နီေကာလားမန္ထန္းက အသစ္ထြက္ ရွိေသာ မစၦားပူေဇာ္ျခင္းဝိနည္းစာအုပ္ကို Myanmar Language Edition of the First Typical Version ဟုေခါင္းစဥ္တပ္ရသည့္အေၾကာင္း ရွင္းျပရာ၌ ယခင္ အသံုးျပဳေသာစာအုပ္မွာ ဗာတိကန္အသိအမွတ္ျပဳ (Recognitio Version) ျဖစ္ၿပီး ယခု ဝိနည္းစာအုပ္ (Typical Version) ဆက္လက္ထြက္ေပၚလာရန္ ျပင္ ဆင္ေပးေသာ စာအုပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အား တင္ျပခဲ့ပါသည္။
    ကိုယ္ေတာ္ျမတ္မုန္႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ အေရာ အေႏွာကင္းေသာဂ်ံဳျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စပ်စ္ရည္ကိုလည္း ဓာတုေဆးဝါးကင္းစင္ေသာစပ်စ္သီးျဖင့္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဆက္လက္တင္ ျပခဲ့ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ျပဳလုပ္ရန္ ဂ်ံဳကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အေရာင္းဆိုင္တြင္ ရရွိႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။
    မစၦားတရားအတြက္ စစ္မွန္ေကာင္းမြန္ေသာ စပ်စ္ရည္ရရွိရန္အတြက္ စပ်စ္ရည္ ျပဳလုပ္သည့္အဖြဲ႕ အစည္းကို အစည္းအေဝးေခၚယူက်င္းပရန္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဆံုးျဖတ္ၿပီး ဆရာေတာ္ပီတာလွအား တာဝန္ခံ ဆရာေတာ္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကပါသည္။
    ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္မည့္အစည္းအေဝးကို လာမည့္ ဇြန္လ ၄ ရက္ေန႔မွ ၇ ရက္ေန႔အထိ ျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါသည္။
အမႈေဆာင္ အတြင္ေရးမႈး
ျမန္မာႏိုင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္


2019-03-03 19:19:39
NEWS AND EVENTS
Next