Untitled Document Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
Untitled Document

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ပထမအႀကိမ္ စုညီစည္းေဝး

ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ပထမအႀကိမ္ စံုညီစည္းေဝးကို ဇႏၷဝါရီလ ၈ ရက္မွ ၁၂ ရက္ထိတိုင္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ယေန႔ ဇႏၷဝါရီလ ၈ ရက္ေန႔ နံနက္ ၆း၃၀ အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပည္လမ္းရွိ ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေက်ာင္းတိုက္တြင္ မစၦားပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ စတင္ျပဳလုပ္သည္။
ဇႏၷဝါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၃ နာရီတြင္ သန္လ်င္ရွိ အျပစ္မဲ့သေႏၶယူေတာ္မူေသာ မယ္ေတာ္ ေရွးေဟာင္း ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတြင္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အားလံုး စုေပါင္း မစၧားပူေဇာ္ၾကမည္ျဖစ္သည္။
ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား စံုညီစည္းေဝးကို ဇႏၷဝါရီလ ႏွင့္ ဇြန္လမ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ၾကိမ္က်င္းပသည္။
CBCM-OSC

 


2019-01-07 21:24:46
NEWS AND EVENTS
Next