Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
CBCM
Untitled Document

ကိုဗစ္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးအား အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရး ပံုစံျပဳမႈႏွင့္

ထိုသို႔ လုပ္ေဆာင္မႈ အေပၚ ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္၏ တံု႔ျပန္ေျပာၾကားခ်က္အား

ကမာၻ႔ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ ဒါ႐ိုက္တာက ကိုးကားေျပာၾကား

 

ဗာတီကန္ သတင္းဌာန

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္၊ အဂၤါေန႔ WHO ကမာၻ႕က်န္းမာေရး အဖြဲ႕က ကိုဗစ္ ၁၉ ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍ မီဒီယာ ရွင္းတမ္းလုပ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ WHO ဥကၠ ေဒါက္တာ တဲဒ႐ို႕စ္ အက္ဟန္ႏြန္ ဂီဘရီရဲဇူးစ္ Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus က ကိုဗစ္ ၁၉ ကပ္ေရာဂါေဘးအား ရင္ဆိုင္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ေထာက္ပံ့ေရး စိန္႔ေခၚမႈမ်ား အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ကိုဗစ္ေရာဂါအား ကနဦး တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ပံ့ပိုးမႈဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားစြာ ၾကံဳေတြ႕ရေၾကာင္း ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ “အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရးအား ပံ့ပိုးျခင္းသည္ ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါအား ပိုမို ဆိုးဝါးေစေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ ပံ့ပိုးျခင္းေၾကာင့္ ကမာၻ႕ ေထာက္ပ့ံေရး ကြင္းဆက္ကိုလည္း လံုးဝ ရပ္တန္႔သြားေစေၾကာင္း”ဟု ဂီဘရီရဲဇူးစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ႏိုဗယ္ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္ ကပ္ေရာဂါအား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အခ်ိန္တြင္ အမ်ိဳးသား ႏိုင္ငံေရးကို အားျပဳျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာတြင္ အဓိက ပံ့ပိုးေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ား ျပတ္လတ္လာသည့္ အေျခအေနသို႔ ဦးတည္ေနသည္။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ပင္ “ႏိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာ၌ ကုန္ပစၥည္းမ်ား လံုလံုေလာက္ေလာက္ မရွိေတာ့ေပ”ဟု သူက ေျပာခဲ့သည္။  

 ရရွိခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာ

 အတိတ္ အမွားမ်ားမွ ေလ့လာသင္ယူရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္ သလို “ႏိုင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံသား၊ လူမ်ိဳးကိုသာ ပထမ ဦးစားေပး၍ ကာကြယ္ေပးရန္ စိတ္ဆႏၵ ရွိပါေသာ္လည္း ယခုၾကံဳေနရသည့္ ကပ္ေဘးအား တံု႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္မူ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ဂီဘရီရဲဇူးစ္က ဆိုသည္။

 “ကိုဗစ္အား တံု႔ျပန္ရင္ဆိုင္ေနျခင္းသည္ ပရဟိတ အလႉလုပ္သည့္ သေဘာ မဟုတ္ေပ၊ ဤကပ္ေရာဂါအား အျမန္ဆံုး အဆံုးသတ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရး ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ နလန္ထူႏိုင္ေရး အတြက္ အျမန္ဆံုး နည္းလမ္းမွာ ကိုဗစ္ေဘးအား အဆိုးဆံုး ခံစားႏိုင္သည့္ လူထု အုပ္စုမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ခက္ခက္ခဲခဲ ေလ့လာ သိရွိခဲ့ရၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳမည့္ အစား အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ၎တို႔၏ လူထုတရပ္လံုး ေရာဂါကင္းေဝးဖို႔သာ အာရံုစိုက္ၾကပါသည္။”ဟု ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

 “ကိုဗစ္ ကာကြယ္ေဆးအား အမ်ိဳးသား အက်ိဳးစီးပြား အေျချပဳမႈမွ ကာကြယ္ရန္” လိုအပ္ေၾကာင္း ဂီဘရီရဲဇူးစ္က တိုက္တြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ႏိုင္ငံမ်ား အလိုက္ ကိုဗစ္ ကာကြယ္ေဆး ထုတ္လုပ္ၿပီးသည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ထိုကာကြယ္ေဆးမ်ားအား အခ်ိဳးခ် ခြဲေဝ၍ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ား အားလံုးထံသို႔ တခ်ိန္တည္း ေပးပို႔ေပးျခင္းျဖင့္ ကို႐ိုနာ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားမႈ အႏၲရာယ္အား ေလွ်ာ့ခ်သင့္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းေနာက္ ဒုတိယ အဆင့္ အေနျဖင့္ ကို႐ိုနာ ကာကြယ္ေဆးမ်ားကို ကို႐ိုနာ ေရာဂါေဘး ပိုမို သက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ၊ ကို႐ိုနာေဘးအား ကာကြယ္ႏိုင္မႈ အေျခအေန နည္းပါးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တြက္ခ်က္စဥ္းစား၍ ကာကြယ္ေဆးမ်ား ေပးေဝသင့္ေၾကာင္း” စသည့္ ကမာၻ႕က်န္းမာေရး အဖြဲ႕၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားျဖင့္ ဂီဘရီရဲဇူးစ္က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။  

 ပူးတြဲ အေျဖရွာရန္ တလံုးတဝ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း

 WHO ဥကၠက “လက္ရွိအခ်ိန္၌ နည္းပညာသစ္မ်ား ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္ၿပီျဖစ္ရာ ကမာၻ႕ထိပ္တန္းအလႊာမ်ားရွိ အေရးအႀကီးဆံုး ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကမာၻသူ ကမာၻသားမ်ား အားလံုး အတြက္ ကာကြယ္ေဆးမ်ား တီထြင္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေဆးကုသေပးျခင္းတို႔အား ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း”
“သိပၸံပညာသည္လည္း ထြန္းကားလာသည္ ျဖစ္ရာ ကပ္ေရာဂါဆိုးမ်ားအား ပူးေပါင္းေျဖရွင္းၾကဖို႔ တလံုးတဝ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္သည့္ စိတ္ဓာတ္ လိုအပ္ေၾကာင္း”

“ဂ႑ဝင္ သံစံုတီးဝိုင္း ၁ ခုကဲ့သို႔ပင္ လူအမ်ား ႏွစ္သက္သည့္ သာယာနာေပ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ေတးသီခ်င္းအား ဖန္တီးရန္ ဂီတ တူရိယာ အားလံုး ဟန္ခ်က္ညီရန္ လိုအပ္ပါသည္။”

ကမာၻ႕က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ အေနႏွင့္ သံစံုတီးဝိုင္းအား စုစည္းေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သိပၸံပညာ အားေကာင္းေရး၊ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ား ရရွိေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမႇင့္တင္ေရး အတြက္ ပံ့ပိုးေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သည့္ အခ်ိန္သည္ အေကာင္းဆံုး ျဖစ္သည္ကို ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ ရင္ထဲ ႏွလံုးသားထဲမွ ယံုၾကည္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။  

 ကိုဗစ္ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပုပ္ဖရန္စစ္ ေျပာၾကားခ်က္

 ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔ ဗုဒၶဟူးေန႔ ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ပုပ္ဖရန္စစ္က ကိုဗစ္ ၁၉ ေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးသည္ လူသားတိုင္း အတြက္ လက္လွမ္းမွီေစရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကို႐ိုနာ ဗိုင္းရပ္ေရာဂါအား ေျဖရွင္းရင္ဆိုင္ေနသည့္ ကမာၻႀကီးတြင္ ေရာဂါကုသသည့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ လိုအပ္ခ်က္ အရွိဆံုးသူမ်ား အတြက္ ဦးစားေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ကို႐ိုနာ ကာကြယ္ေဆးအား အခ်မ္းသာဆံုး လူမ်ားကိုခ်ည္း ေပးသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိလွ်င္ အင္မတန္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကို႐ိုနာ ကာကြယ္ေဆးသည္ ဤႏိုင္ငံ သို႔မဟုတ္ ထိုႏိုင္ငံ၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ အျဖစ္သို႔ ဆင္းသက္ကာ ကမာၻသူ ကမာၻသား အေပါင္း အတြက္ ကာကြယ္ေဆး မရလွ်င္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ အေျခအေန ျဖစ္ေၾကာင္း ပုပ္ဖရန္စစ္က အထူးျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 

၂၁ ၾသဂုုတ္လ သတင္း

 ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္အား အားေပးေထာက္ခံသည့္ သတင္းအား WHO ဥကၠက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား

 ပုပ္ဖရန္စစ္၏ ဗုဒၶဟူးေန႔ သေဘာထား မွတ္ခ်က္ အေပၚ အေျခခံ၍ ေဒါက္တာ ဂီဘရီရဲဇူးစ္က ပုပ္ဖရန္စစ္အား ေထာက္ခံ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ “ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ ကြ်န္ေတာ္ သေဘာထား ထပ္တူထပ္မွ်က်ပါတယ္၊ က်န္းမာေရး ဆိုတာ လူသားအားလံုး အတြက္ လူ႔အခြင့္အေရး ျဖစ္ၿပီး က်န္းမာအသက္ရွင္ခြင့္ကို အခြင့္ခ်မ္းသာ လူနည္းစု တစ္စု အတြက္သာ မဟုတ္ဘူး ဆိုတာ ကိုဗစ္ ၁၉ ကပ္ေရာဂါက ျပသခဲ့ပါတယ္၊ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေသာ၊ လံုျခံဳမႈ ရွိေသာ၊ တရားမွ်တမႈ ပိုမို ရရွိေသာ ကမာၻတစ္ခုကို အတူတကြ ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ဖို႔ ကိုဗစ္ ကပ္ေရာဂါက ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို အခြင့္အလမ္းေကာင္း ေပးေနတယ္”ဟု သူ၏ တြစ္တာ စာမ်က္ႏွာတြင္ ၾကာသပေတးေန႔က ေရးသားခဲ့သည္။

ေဒါက္တာ ဂီဘရီရဲဇူးစ္၏ တြစ္တာ အေကာင့္တြင္

ပုပ္ဖရန္စစ္၏ ဗုဒၶဟူးေန႔ ေျပာၾကားခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍

“ထို႔ေၾကာင့္ ကပ္ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္မႈမွာ ၂ မ်ိဳး ရွိပါသည္။ ပထမ တစ္ခုမွာ ကမာၻႀကီး တစ္ခုလံုး ဒူးေထာက္ အညံ့ခံသြားေလာက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္သည့္ ဤေသးငယ္ေသာ္လည္း ေၾကာက္စရာေကာင္းသည့္ ဗိုငး္ရပ္စ္ပိုး အတြက္ ကုသေဆး ရွာေဖြႏိုင္ရန္ အေရးပါမႈ ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ ၁ မ်ိဳးမွာ လူမႈေရး တရားမွ်တမႈ၊ အခြင့္အလမ္း သာတူညီမွ်မႈ မရွိျခင္း၊ ေဘးသို႔ ပထုတ္ျခင္းႏွင့္ အားအနည္းဆံုးေသာ သူမ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈ လစ္ဟင္းျခင္း ဟူသည့္ ပိုမို ႀကီးမားသည့္ ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးအား ကုသၾကဖို႔ ျဖစ္ပါသည္။” ဟု ေရးသားေထာက္ခံခဲ့သည္။

 Photo: Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director of the World Health Organization

 


2020-08-24 04:55:44
NEWS AND EVENTS