Untitled Document
Untitled Document
Myanmar Catholic Church
CBCM
Untitled Document

ကုိရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ၀ိညာဥ္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္

                           ရက္စြဲ ၁၆ မတ္ ၂၀၂၀

ကုိရုိနာဗုိင္းရပ္စ္ကူးစက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ၀ိညာဥ္ေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ လမ္းညႊန္ခ်က္

ကိုဗစ္ ၁၉ ဗုိင္းရပ္စ္ ျပန္႔ပြားကူးစက္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ားအား ကက္သလစ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေအာက္ပါအတုိင္း လမ္းညႊန္လုိပါသည္ -

၁။      ဗုိင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရသည့္ လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည့္ - ဥပမာ - ဖ်ားျခင္း၊ ႏွာေစးျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းနာျခင္း၊ ေခ်ာင္းဆိုးျခင္း၊ အေအးမိျခင္း စသည္ျဖင့္ ခံစားေနရသူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔အိမ္တြင္သာေနထုိင္ျပီး ဘုရားေက်ာင္းတက္ျခင္း အပါအ၀င္ လူစုလူေ၀း ေနရာမ်ားသုိ႔ သြားျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ရန္၊ ေရာဂါလကၡဏာျပသူမ်ားအား တနဂၤေႏြႏွင့္ ၀တၱရားပြဲေန႔ႀကီးမ်ားတြင္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳရန္။

၂။ ထုိသုိ႔ ကင္းလြတ္ခြင့္ရသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔ေနအိမ္တြင္ တနဂၤေႏြက်မ္းစာမ်ားကုိ ဖတ္ရႈဆင္ျခင္ၿပီး အတြင္းစိတ္၌ ဘုရားသခင္အား ပင့္ယူေပါင္းစပ္ရန္။

၃။ မိမိတုိ႔ေနအိမ္၌ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဘုရားေက်ာင္းအုပ္စု၌ေသာ္လည္းေကာင္း ေအာက္ပါ ပုဂၢဳိလ္မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေမတၱာ ပုိ႔သေပးရန္ -

(က) ေရာဂါကူးစက္ခံေနရသူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ထုိေရာဂါေၾကာင့္ ကြယ္လြန္သြားသူမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔၏ မိသားစုဝင္မ်ား၊

(ခ) ထုိေဝဒနာရွင္မ်ားအား ကုသျပဳစုေပးေနၾကသည့္ ဆရာဝန္မ်ား၊ သူနာျပဳမ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား၊

(ဂ) ကမာၻ႔ေဆးဝါးကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအေနႏွင့္ ထုိေရာဂါကုိ ထိ္မ္းခ်ဳပ္ကုသႏႈိင္သည့္ ေဆးဝါး အျမန္ဆုံး ေဖာ္စပ္ႏႈိင္ရန္။

၄။ ေန႔စဥ္မစာၦးတရားပူေဇာ္ျခင္း၌ အထက္ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းဆုေတာင္းျခင္းျဖင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ားႏွင့္ တစ္စည္းတစ္လုံးတည္းရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပရန္။

၅။ မစာၦးတရားပူေဇာ္ျခင္း၌ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ရမည့္ အရာမ်ားမွာ -

(က) ယာယီကာလအားျဖင့္ ဘုရားေက်ာင္းအဝင္တံခါးေပါက္အနီးတြင္ ပရိတ္ေမတၱာရည္ ထားရွိျခင္း၊   တုိ႔ထိျခင္းမျပဳရန္၊

(ခ) မစာၦးတရားအတြင္း “ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကုိကမ္းလွမ္း” ရမည့္ အခ်ိန္တြင္ လက္ဆြဲ ႏႈတ္ဆက္ျခင္းအစား ဦးညႊတ္ရန္၊

(ဂ) ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ စကၠရမင္တူးအား လက္ျဖင့္ပင့္ယူျခင္းကုိ အားေပးရန္၊

(ဃ) ရဟန္း (သို႔) အမႈေတာ္ေဆာင္ မွ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ မေပးေဝမွီ ႏွင့္ ေပးေဝၿပီးပါက လက္ကို စင္ၾကယ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္၊

(င) ယခုကာလအတြင္း ဆင္းတုေတာ္မ်ားအား ထိကုိင္ျခင္း၊ နမ္းရႈံ႕ျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေပးပါရန္၊  

(စ) ၾကာသာပေတးေန႕ႀကီးတြင္ “ ေျခေဆးျခင္းအခမ္းအနား” ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ၊

(ဆ) ေသာၾကာေန႔ႀကီး အခမ္းအနားတြင္ လက္ဝါးကပ္တုိင္ေတာ္ကုိ နမ္းရႈံ႕ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္၊    အရုိအေသျပဳလုိသူမ်ား ဦးညႊတ္ျခင္း၊ ဒူးေထာက္ျခင္းမ်ားသာ ျပဳလုပ္ၾကပါရန္၊

(ဇ) ပါစကားပြဲအႀကဳိည အခမ္းအနားကုိ စေနေန႕ႀကီးညေန (၅)နာရီမွ(၇)နာရီထက္ ေနာက္မက်ေစပဲ က်င္းပရန္၊ ညသန္းေခါင္ မစာၦးပူေဇာ္ျခင္း ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ပါ၊ 

(စ်)     ဝတ္ျပဳကုိးကြယ္ျခင္းတြင္ အသုံးျပဳရသည့္ ေနရာႏွင့္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကုိ အခမ္းအနားတစ္ခုၿပီးတုိင္း ေဆးေၾကာသန္႔စင္ျခင္း၊ ရဟန္းႏွင့္ ဘာသာဝင္မ်ားပါ မၾကာခဏ လက္ေဆးျခင္းကုိ လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ရန္၊

(ည)    ကုိရုိနာဗုိင္းရပ္စ္သည္ ေငြစကၠဴမ်ားမွတဆင့္လည္း ကူးစက္ႏႈိင္သည္ဟု ကမာၻ႕က်န္းမာေရး အဖြဲ႕ႀကီးက သတ္မွတ္ထားပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ အလွဴေငြေကာက္ခံေရတြက္သူမ်ားအေနျဖင့္ မ်က္ႏွာဖုံးစြပ္ျခင္း၊ လက္ကုိ အရက္ပ်ံျဖင့္၊ လက္ေဆးရည္ျဖင့္ ေဆးေၾကာျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္၊

(ဋ)     အ၀တ္ျဖင့္ကာရန္ထားသည္႕ အာပတ္ေျဖနားေထာင္ခုံတြင္သာ အာပတ္ေျဖျခင္းကုိ ျပဳလုပ္ၾက ရန္၊ ရဟန္းႏွင့္ဘာသာ၀င္ႏွစ္ဦးစလုံး မ်က္ႏွာဖုံးစြပ္တပ္ရန္၊

(ဌ)     ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ မိမိတုိ႕အစီအစဥ္ျဖင့္ ဘုရားေက်ာင္းသုိ႕မ၀င္ေရာက္မွီ မ်က္ႏွာဖုံးစြပ္ တပ္ဆင္ၾကရန္၊ ဘုရားေက်ာင္းမွ ျပန္လည္ထြက္ခြာသည္႕အခါ အသုံးျပဳၿပီး မ်က္ႏွာဖုံးမ်ားႏွင့္ တစ္သွ်ဴးစကၠဴမ်ားကုိ အလြယ္ တကူမစြန္႕ပစ္ရန္၊

(ဍ)     ဘုရားေက်ာင္းအ၀င္ေပါက္မ်ားတြင္ အီသုိင္းအယ္လ္ကုိေဟာ (၇၀%) ပါ၀င္သည္႕ လက္ေဆးရည္မ်ားကုိ ထားရွိေပးရန္။

၆။      ဤကပ္ေရာဂါ၏ စိန္ေခၚမႈကုိ ရင္ဆုိင္ႏႈိင္ရန္ ကမာၻႏွင့္ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ အစြမ္းကုန္ ႀကဳိးစားလ်က္ရွိၾကပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႕အားလုံးမွ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာန၏ ဦးေဆာင္ လမ္းညႊန္မႈကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။

(က) ဤကာလအတြင္း ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ ေဟာခန္းမ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္႕ အစည္းအေ၀း မ်ား၊ သင္တန္းမ်ား၊ မိတ္ဆုံစားပြဲမ်ား၊ စုေ၀းျခင္းမ်ားကုိ ဖ်က္သိမ္းရန္ သုိ႕မဟုတ္ ေရႊ႕ဆုိင္း ထားရန္၊

(ခ) သာေရး၊ နာေရး အခမ္းအနားမ်ားကုိ သက္ဆုိင္ရာမိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္သာ အက်ဥ္းခ်ဳံး က်င္းပ ရန္၊

(ဂ) ဘုရားစာ သင္တန္းမ်ား၊ ခ်ီးမြမ္းကုိးကြယ္ျခင္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြပြဲမ်ားအားလုံး မျပဳလုပ္ရန္၊

(ဃ) ထုိနည္းတူ လူစုလူေ၀းျဖစ္ေပၚေစမည္႕ ရဟန္းသိကၡာတင္ပြဲမ်ား၊ ဂ်ဴဗလီပြဲမ်ား၊ ဘုရားေက်ာင္း ရဟႏာၱပြဲမ်ား၊ ေရစက္ခ်ပြဲမ်ားႏွင့္ မယ္ေတာ္ပြဲမ်ားအားလုံးကုိ ဖ်က္သိမ္း သုိ႕မဟုတ္ ေရႊ႕ဆုိင္းရန္၊

(င) ေလ၀င္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ျပတင္းေပါက္ႏွင့္တံခါးေပါက္မ်ားကုိ ဖြင့္ထားရန္၊

၇။      ထိတ္လန္႕ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္းသည္ ဗုိင္းရပ္စ္ထက္ ပုိမုိဆုိးရြားသျဖင့္ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္အတူ တည္ၿငိမ္စြာျဖင့္ ဘုရားသခင္၌ ယုံၾကည္အားကုိးၾကရန္၊

(က) ဘာသာ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္စကၠရမင္းတူးေရွ႕ေတာ္ေမွာက္တြင္ ကုသျခင္း ဆုေက်းဇူးကုိေတာင္းခံႏႈိင္ရန္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ဖူးေဆာင္မ်ားကုိ ဖြင့္ထား ေပးရန္၊

(ခ) ဤကပ္ေရာဂါမွ လြတ္ေျမာက္ရန္၊ ဘာသာ၀င္မ်ား၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ရန္၊ ၀ိညာဥ္ ဆုေက်းဇူးမ်ား ခံစားရရွိေစရန္၊ ရဟန္းေတာ္မ်ားမွ မစာၦးတရားပူေဇာ္ေပးရန္၊

(ဂ) ကုိဗစ္ ၁၉ ကူးစက္ခံရသည္႕ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားအားကူညီရန္အတြက္ အလွဴေငြေကာက္ခံရန္၊

(ဃ) ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ အရွင္သူျမတ္မွ သာသနာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ဘာသာ၀င္ သုိးစုႏွင့္ နီးကပ္စြာရွိရန္ တုိက္တြန္းလွ်က္ရွိသျဖင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ၾက ရန္၊

(င) လူမမာ ကုိယ္ေတာ္ျမတ္ေပးျခင္း၊ ပရိတ္ေတာ္ဆီလူးျခင္း၊ အာပတ္ေျဖျခင္း စကၠရမင္းတူး လုိအပ္သူမ်ားကုိ စြန္႔ပစ္မထားရန္၊

အထူးသတိျပဳရန္

-       ေဒသခံအာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဆရာေတာ္တုိ႕၏  လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား ကုိ သာသနာနယ္အသီးသီးမွ လုိက္နာလုပ္ေဆာင္ရန္၊

-       ျမန္မာႏုိင္ငံကက္သလစ္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ထပ္မံ၍ သီးျခားညႊန္ၾကားမႈ မျပဳလုပ္ မျခင္း ဤလမ္းညႊန္ခ်က္သည္ အတည္ျဖစ္သည္။

 

 

ကာဒီနယ္ခ်ားလ္(စ္)ဘုိ                                              ဆရာေတာ္ေဖးလစ္လ်န္ခင္းထန္

ရန္ကုန္ဂုိဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္                                       ဥကၠ႒ (စီဘီစီအမ္)

 

 

 

ဆရာေတာ္အလက္ဇႏၵားၿပံဳးခ်ဳိ                                      ဆရာေတာ္ဂြ်န္ေစာေယာဟန္

က်န္းမာေရးေကာ္မရွင္တာဝန္ခံ                                    အတြင္းေရးမွဴး (စီဘီစီအမ္)


2020-03-17 03:04:45
NEWS AND EVENTS